Regulament de aderare la UCIMR


Prezentul Regulament intră în vigoare începând cu data de 16.10.2019.

Descarcă Regulament de aderare la UCIMR

Uniunea de Creaţie Interpretativă a Muzicienilor din România (UCIMR) este o asociaţie nonguvernamentală, nonprofit cu statut de utilitate publică, care are drept scop promovarea artei interpretative muzicale, precum şi a intereselor membrilor săi.

Art. 1 – Conform Statutului pot deveni membri ai UCIMR:

 1. membrii orchestrelor, formațiilor vocal-instrumentale, ansamblurilor folclorice;
 2. coriştii din instituţii publice sau private;
 3. soliştii lirici şi concertişti;
 4. cadrele didactice din învăţământul artistic cu activitate artistică şi scenică dovedită;
 5. balerinii, dansatorii;
 6. dirijorii;
 7. alţi creatori din domeniul muzicii şi artelor coregrafice care pot dovedi o activitate scenică susţinută.

Art. 2 – Pot deveni membri ai UCIMR solicitanții care au desfăşurat o activitate artistică interpretativă muzicală scenică pe parcursul a minimum 10 ani.

Art. 3 – Pot deveni membri ai UCIMR cadrele didactice care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 1. Au desfășurat o activitate artistică interpretativă individuală sau colectivă;
 2. Au activat în învățământul artistic din cadrul școlilor populare de artă, școlilor gimnaziale de artă, liceelor sau universităților, Palatului Copiilor, minimum 10 ani;
 3. Au activat în instituții profesioniste de cultură de recunoaștere națională.

Art. 4 – Nu pot deveni membri ai UCIMR următoarele categorii de persoane:

 1. persoanele care au activat sporadic în cadrul grupurilor de amatori (cor, fanfară etc.).
 2. regizorii, coregrafii, instructorii;

Art. 5 – Artiștii amatori pot dobândi calitatea de membru al UCIMR doar dacă sunt personalități de excepție ale artei interpretative muzicale românești pe plan național și dovedesc aceasta prin documente oficiale.

Art. 6 – Pentru a putea deveni membru al UCIMR, orice solicitant trebuie să depună un dosar personal în care să fie prezentată activitatea artistică desfăşurată, însoţită de documente justificative.

Art. 7 – Dosarul personal trebuie să conţină documente doveditoare ale activităţii solicitantului astfel:

A.  ARTIȘTII PROFESIONIȘTI

 1. Copie de pe acte de studii în specialităţi muzicale sau conexe acestora (balet/dans, etc), cum ar fi: Diplomă de Academie/Universitate de Muzică, Conservator, Liceu de Muzică, Liceu de Coregrafie, Diplomă de Şcoală Populară de Artă sau alte diplome de studiu în domeniul artei interpretative;
 2. Copie de pe Carnetul de muncă (Livret militar) în care să apară profesia artistică sau copii ale Contractului/Contractelor de muncă, și/sau Adeverință în original emisă de instituția/instituțiile la care artistul și-a desfășurat activitatea, care să ateste perioada de activitate (minimum 10 ani) și funcția artistică;
 3. Anexe doveditoare ale activităţii declarate (fotografii, afişe, programe de sală, cronici, diplome nominale sau ale grupului artistic din care solicitantul a făcut parte, coperte CD/DVD, etc.);
 4. 2 fotografii ¾ cm;
 5. Cerere de aderare la UCIMR;
 6. 6.Copie de pe talonul de pensie şi decizia de pensionare (unde este cazul);
 7. C.V. – ul activităţii artistice sau autobiografia artistică;
 8. Copie de pe CI, BI sau paşaport;
 9. Taxa pentru studierea dosarului (secretariat)[1];
 10. 10.Cerere eliberare Adeverinţă CNPAS (unde este cazul);

B. ARTIȘTII LIBER-PROFESIONIȘTI

 1. Copie de pe acte de studii în specialităţi muzicale sau conexe acestora (balet/dans, etc), cum ar fi: Diplomă de Academie/Universitate de Muzică, Conservator, Liceu de Muzică, Liceu de Coregrafie, Diplomă de Şcoală Populară de Artă sau alte diplome de studiu în domeniul artei interpretative;
 2. Copie de pe Atestatul de Liber-profesionist;
 3. Copii ale Contractelor de muncă/colaborare/drepturi de autor;
 4. Adeverință în original emisă de instituția/instituțiile la care artistul a cântat/colaborat care să ateste perioada continuă de activitate (minimum 10 ani) și funcția artistică. Se exclud activitățile artistice sporadice (de ex. participare la corurile bisericești duminicale, corurile școlare prevăzute în programa de învățământ etc.). Sunt admise și adeverințele emise de Agenția Națională de Administrare Fiscală, care să ateste dobândirea de venituri din activități artistice interpretative;
 5. Anexe doveditoare ale activităţii declarate (fotografii, afişe, programe de sală, cronici, diplome nominale sau ale grupului artistic din care solicitantul a făcut parte, coperte CD/DVD, etc.);
 6. 2 fotografii ¾ cm;
 7. Cerere de aderare la UCIMR;
 8. Copie de pe talonul de pensie şi decizia de pensionare (unde este cazul);
 9. C.V. – ul activităţii artistice sau autobiografia artistică;
 10. Copie de pe CI, BI sau paşaport;
 11. Taxa pentru studierea dosarului (secretariat)[1];
 12. Cerere eliberare Adeverinţă CNPAS (unde este cazul);

C. ARTIȘTII AMATORI

 1. Copie de pe acte de studii în specialităţi muzicale sau conexe acestora (balet/dans, etc), cum ar fi: Diplomă de Academie/Universitate de Muzică, Conservator, Liceu de Muzică, Liceu de Coregrafie, Diplomă de Şcoală Populară de Artă sau alte diplome de studiu în domeniul artei interpretative. Lipsa documentelor de la punctul 1 poate fi suplinită prin documente oficiale care să ateste experiența în domeniul personal de activitate artistică interpretativă, emise de Ministerul Culturii și Identității Naționale;
 2. Adeverință în original emisă de instituția/instituțiile la care artistul a cântat/colaborat, care să ateste perioada de activitate și funcția artistică;
 3. Anexe doveditoare ale activităţii declarate (fotografii, afişe, programe de sală, cronici, diplome nominale sau ale grupului artistic din care solicitantul a făcut parte, coperte CD/DVD etc.);
 4. Dovezi ale înregistrărilor radio realizate de SRR, înregistrări televizate realizate de TVR sau înregistrari Electrecord, păstrate în arhiva acestor instituții;
 5. 2 fotografii ¾ cm;
 6. Cerere de aderare la UCIMR;
 7. Copie de pe talonul de pensie şi decizia de pensionare (unde este cazul);
 8. C.V. – ul activităţii artistice sau autobiografia artistică;
 9. Copie de pe CI, BI sau paşaport;
 10. Taxa pentru studierea dosarului (secretariat);
 11. Cerere eliberare Adeverinţă CNPAS (unde este cazul);

Art. 8

 • a) Toate documentele menționate la art. 7 sunt obligatorii și cumulative.
 • b) Prin excepție, nu sunt obligați să depună copie de pe actele de studii în specialităţi muzicale sau conexe acestora (balet/dans, etc) și/sau de pe atestatul de liber profesionist categoriile de artiști prevăzute de Art. 7 lit. A) și B) care dovedesc prin documente oficiale o activitate artistică interpretativă continuă de minimum 10 ani și au fost admiși în urma susținerii unui examen în cadrul unor instituții culturale. Se acceptă și alte derogări permise de lege (ex.: ordin al ministrului, alte documente emise de instituții de cultură care atestă exercitarea activității artistice).

 

Art. 9 – Nu sunt acceptate următoarele tipuri de documente:

 1. Declaraţii notariale sau pe propria răspundere, ale titularului sau ale unor terți, în favoarea solicitantului, privind activitatea desfăşurată de către solicitant;
 2. Diplome de Şcoală Populară de Artă, absolvită cu mai puţin de 10 ani înainte de încheierea activităţii profesionale, dacă solicitantul este pensionar la data depunerii cererii de aderare;
 3. Atestate de Liber-profesionist, obținute cu mai puţin de 10 ani înainte de încheierea activităţii profesionale, dacă solicitantul este pensionar la data depunerii cererii de aderare;
 4. Adeverinţe care nu precizează în baza căror documente au fost eliberate;
 5. Adeverinţe neînsoţite de alte dovezi care să confirme cele menţionate în adeverinţă;
 6. Diplome primite de alte persoane decât solicitantul (ex. Diplomele elevilor);
 7. Acte care nu au legătură strictă cu activitatea artistică a solicitantului;
 8. Fotografii care nu au legatură cu actul artistic.

Art. 10.1 – În urma analizei dosarului, dacă se constată că pentru soluționarea acestuia este necesară completarea cu alte documente, solicitantul va fi înștiințat să depună înscrisuri  doveditoare în complinirea  cererii initiale. În situația în care dosarul nu este completat cu documentele solicitate în termen de 6 luni de la data înregistrării, acesta  nu va mai fi supus aprobării, urmând ca solicitantul să formuleze o nouă cerere de  aderare însoțită de documentele doveditoare solicitate.

10.2 – Soluţiile pe care le pot primi dosarele solicitanţilor sunt următoarele:

 1. Dosarul este complet şi solicitantul va fi admis ca membru al UCIMR;
 2. Dosarul este incomplet şi sunt solicitate documente pentru completare;
 3. Dosarul nu îndeplineşte condiţiile pentru ca persoana solicitantă să fie admisă ca membru al UCIMR și se respinge solicitarea.

Art. 11 – Împotriva soluției primite, solicitantul poate face contestație în termen de 10 zile calendaristice de la data comunicării. Contestația va trebui susținută cu documente.

Art. 12 – Solicitanții ale căror Cereri de aderare au fost respinse de două ori, nu mai pot depune o nouă Cerere de aderare.

Prezentul Regulament intră în vigoare începând cu data de 16.10.2019.

[1] Dat fiind:

 • resursele financiare limitate ale UCIMR;
 • analiza dosarelor, corespondenţa, telefoanele etc. care necesită sume importante de bani, ce nu pot fi acoperite din sursele provenite din cotizaţiile membrilor;

Pentru acoperirea cheltuielilor mai sus menţionate, se va încasa de la solicitanţi o taxă numită “taxă pentru studierea dosarului”. Cuantumul acesteia se stabilește de către Consiliul Director.

 

 

Regulament-de-aderare-16.10.2019