Skip to main content

Regulament de aderare la UCIMR

Descarcă Regulament de aderare la UCIMR

Prezentul Regulament intră în vigoare începând cu data de 01.01.2024.

Asociația Uniunea de Creaţie Interpretativă a Muzicienilor din România (UCIMR) este o asociaţie nonguvernamentală, nonprofit cu statut de utilitate publică, care are drept scop promovarea artei interpretative muzicale, precum şi a intereselor membrilor săi.

Art. 1 – Conform Statutului pot deveni membri ai UCIMR:

 1. membrii orchestrelor, formațiilor vocal-instrumentale, ansamblurilor folclorice;
 2. coriştii din instituţii publice sau private;
 3. soliştii lirici şi concertişti;
 4. cadrele didactice din învăţământul artistic cu activitate artistică şi scenică dovedită;
 5. balerinii, dansatorii;
 6. dirijorii;
 7. alţi creatori din domeniul muzicii şi artelor coregrafice care pot dovedi o activitate scenică susţinută.

Art. 2 – Pot deveni membri ai UCIMR solicitanții care au desfăşurat o activitate artistică interpretativă muzicală scenică pe parcursul a minimum 10 ani.

Art. 3 – Pot deveni membri ai UCIMR cadrele didactice care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 1. Au desfășurat o activitate artistică interpretativă individuală sau colectivă;
 2. Au activat în învățământul artistic din cadrul școlilor populare de artă, școlilor gimnaziale de artă, liceelor sau universităților, Palatului Copiilor, minimum 10 ani;
 3. Au activat în instituții profesioniste de cultură de recunoaștere națională.

Art. 4 – Nu pot deveni membri ai UCIMR următoarele categorii de persoane:

 1. persoanele care au activat sporadic în cadrul grupurilor de amatori (cor, fanfară etc.).
 2. regizorii, coregrafii, instructorii;

Art. 5 – Artiștii amatori pot dobândi calitatea de membru al UCIMR doar dacă sunt personalități de excepție ale artei interpretative muzicale românești pe plan național și dovedesc aceasta prin documente oficiale. Nu sunt obligați să depună documentul care atestă calitatea de personalitate de excepție a artei interpretative muzicale românești solicitanții care au fost decorați cu Ordinul „Meritul Cultural” sau alte distincții speciale din domeniul culturii, emise de Academia Română, Ministerul Culturii, Președinția României, Guvernul României.

Art. 6 – a) Pentru a putea deveni membru al UCIMR, orice solicitant trebuie să depună un dosar personal în format electronic, trimis prin e-mail la adresa desemnată în care să fie prezentată activitatea artistică desfăşurată, însoţită de documente justificative. Documentele vor fi certificate digital cu semnătură electronică.
– b) În măsura în care documentele nu sunt certificate digital cu semnătură electronică, acestea se vor transmite tot electronic, la adresa de e-mail dedicată, atestate pe fiecare filă cu mențiunea ”conform cu originalul” asumate prin semnătura proprie.
– c) Pentru conformitate, UCIMR poate solicita de la deponent documente în format fizic, în original.

Art. 7 – Dosarul personal trebuie să conţină documente doveditoare ale activităţii solicitantului, respectând condițiile prevăzute la art. 6, astfel:

A.  ARTIȘTII PROFESIONIȘTI

 1. Copie de pe acte de studii în specialităţi muzicale sau conexe acestora (balet/dans, etc), cum ar fi: Diplomă de Academie/Universitate de Muzică, Conservator, Liceu de Muzică, Liceu de Coregrafie, Diplomă de Şcoală Populară de Artă sau alte diplome de studiu în domeniul artei interpretative;
 2. Copie de pe Carnetul de muncă (Livret militar) în care să apară profesia artistică sau copii ale Contractului/Contractelor de muncă, și/sau Adeverință emisă de instituția/instituțiile la care artistul și-a desfășurat activitatea, care să ateste perioada de activitate remunerată (minimum 10 ani) și funcția artistică;
 3. Anexe doveditoare ale activităţii declarate (se vor depune cel mult 10 documente relevante – cumulativ – fotografii, afişe, programe de sală, cronici, diplome nominale sau ale grupului artistic din care solicitantul a făcut parte, coperte CD/DVD, etc.) ;
 4. 1 fotografie tip Carte de Identitate, în format electronic (format acceptat jpeg, png);
 5. Cerere de aderare la UCIMR;
 6. Copie de pe talonul de pensie şi decizia de pensionare (unde este cazul);
 7. C.V. – ul activităţii artistice sau autobiografia artistică;
 8. Copie de pe CI, BI sau paşaport;
 9. Taxa pentru studierea dosarului (secretariat)[1];
 10. 10.Cerere eliberare Adeverinţă CNPAS (unde este cazul);

B. ARTIȘTII LIBER-PROFESIONIȘTI

 1. Copie de pe acte de studii în specialităţi muzicale sau conexe acestora (balet/dans, etc), cum ar fi: Diplomă de Academie/Universitate de Muzică, Conservator, Liceu de Muzică, Liceu de Coregrafie, Diplomă de Şcoală Populară de Artă sau alte diplome de studiu în domeniul artei interpretative;
 2. Copie de pe Atestatul de Liber-profesionist pentru persoanele intrate în profesie până în anul 1998;
 3. Adeverință emisă de instituția/instituțiile la care artistul a cântat/colaborat care să ateste perioada continuă de activitate remunerată (minimum 10 ani) și funcția artistică. Se exclud activitățile artistice sporadice (de ex. participare la corurile bisericești duminicale, corurile școlare prevăzute în programa de învățământ etc.). Sunt admise și adeverințele emise de Agenția Națională de Administrare Fiscală, care să ateste dobândirea de venituri din activități artistice interpretative;
 4. Anexe doveditoare ale activităţii declarate (se vor depune cel mult 10 documente relevante – cumulativ – fotografii, afişe, programe de sală, cronici, diplome nominale sau ale grupului artistic din care solicitantul a făcut parte, coperte CD/DVD, etc.).
 5. 1 fotografie tip Carte de Identitate, în format electronic (format acceptat jpeg, png);
 6. Cerere de aderare la UCIMR;
 7. Copie de pe talonul de pensie şi decizia de pensionare (unde este cazul);
 8. C.V. – ul activităţii artistice sau autobiografia artistică;
 9. Copie de pe CI, BI sau paşaport;
 10. Taxa pentru studierea dosarului (secretariat)[1];
 11. Cerere eliberare Adeverinţă CNPAS (unde este cazul);

C. ARTIȘTII AMATORI

 1. Copie de pe acte de studii în specialităţi muzicale sau conexe acestora (balet/dans, etc), cum ar fi: Diplomă de Academie/Universitate de Muzică, Conservator, Liceu de Muzică, Liceu de Coregrafie, Diplomă de Şcoală Populară de Artă sau alte diplome de studiu în domeniul artei interpretative. Lipsa documentelor de la punctul 1 poate fi suplinită prin documente oficiale care să ateste experiența în domeniul personal de activitate artistică interpretativă, emise de instituții de cultură de recunoaștere națională;
 2. Adeverință emisă de instituția/instituțiile la care artistul a cântat/colaborat, care să ateste perioada de activitate și funcția artistică;
 3. Anexe doveditoare ale activităţii declarate (se vor depune cel mult 10 documente relevante – cumulativ – fotografii, afişe, programe de sală, cronici,
  diplome nominale sau ale grupului artistic din care solicitantul a făcut parte, coperte CD/DVD, etc.);
 4. Dovezi ale înregistrărilor radio realizate de SRR, înregistrări televizate realizate de TVR sau înregistrari Electrecord, păstrate în arhiva acestor instituții;
 5. 1 fotografie tip Carte de Identitate, în format electronic (format acceptat jpeg, png);
 6. Cerere de aderare la UCIMR;
 7. Copie de pe talonul de pensie şi decizia de pensionare (unde este cazul);
 8. C.V. – ul activităţii artistice sau autobiografia artistică;
 9. Copie de pe CI, BI sau paşaport;
 10. Taxa pentru studierea dosarului (secretariat)[1];
 11. Cerere eliberare Adeverinţă CNPAS (unde este cazul);

Art. 8

 • a) Toate documentele menționate la art. 7 sunt obligatorii și cumulative.
 • b) Prin excepție, nu sunt obligați să depună copie de pe actele de studii în specialităţi muzicale sau conexe acestora (balet/dans, etc) și/sau de pe atestatul de liber profesionist categoriile de artiști prevăzute de Art. 7 lit. A), B) sau C) solicitanții care au fost decorați cu Ordinul „Meritul Cultural” sau alte distincții speciale din domeniul culturii, emise de Academia Română, Ministerul Culturii, Președinția României, Guvernul României și care dovedesc prin documente oficiale o activitate artistică interpretativă continuă de minimum 10 ani și au fost admiși în urma susținerii unui examen în cadrul unor instituții culturale. Se acceptă și alte derogări permise de lege (ex.: ordin al ministrului, alte documente emise de instituții de cultură care atestă exercitarea activității artistice).

 

Art. 9 – Nu sunt acceptate următoarele tipuri de documente:

 1. Declaraţii notariale sau pe propria răspundere, ale titularului sau ale unor terți, în favoarea solicitantului, privind activitatea desfăşurată de către solicitant;
 2. Adeverinţe care nu precizează în baza căror documente au fost eliberate;
 3. Adeverinţe neînsoţite de alte dovezi care să confirme cele menţionate în adeverinţă;
 4. Diplome primite de alte persoane decât solicitantul (ex. Diplomele elevilor);
 5. Acte care nu au legătură strictă cu activitatea artistică a solicitantului;
 6. Fotografii care nu au legatură cu actul artistic.

Art. 10.1 – În urma analizei dosarului, dacă se constată că pentru soluționarea acestuia este necesară completarea cu alte documente, solicitantul va fi înștiințat să depună înscrisuri doveditoare în complinirea cererii initiale. În situația în care dosarul nu este completat cu documentele solicitate în termen de 6 luni de la data înregistrării, acesta nu va mai fi supus aprobării, urmând ca solicitantul să formuleze o nouă cerere de aderare însoțită de documentele doveditoare solicitate.

10.2 – Soluţiile pe care le pot primi dosarele solicitanţilor sunt următoarele:

 1. Dosarul este complet şi solicitantul va fi admis ca membru al UCIMR;
 2. Dosarul este incomplet şi sunt solicitate documente pentru completare;
 3. Dosarul nu îndeplineşte condiţiile pentru ca persoana solicitantă să fie admisă ca membru al UCIMR și se respinge solicitarea.

Art. 11 – Împotriva soluției primite, solicitantul poate face contestație în termen de 10 zile calendaristice de la data comunicării. Contestația va trebui susținută cu documente.

Art. 12 – Solicitanții ale căror Cereri de aderare au fost respinse de două ori, nu mai pot depune o nouă Cerere de aderare.

Art. 13 – Prelucrarea datelor cu caracter personal

În conformitate cu dispozițiile Regulamentului 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestora (GDPR), UCIMR are calitatea de Operator de date cu caracter personal, având următoarele date de contact:
Adresă: str. Sevastopol, nr 13-17, ap. 300 B, sector 1, București
E-mail: dpo@ucimr.ro

Datele cu caracter personal furnizate de către solicitant pentru aderarea la UCIMR, precum și orice alte date cuprinse în documentele solicitate de către UCIMR pentru dosarul de aderare, vor fi prelucrate de către UCIMR exclusiv în scopul înscrierii în cadrul UCIMR, evidenței membrilor, precum și cu scopul efectuării / încasării plăților necesare către / de către membrii beneficiari precum și a contribuțiilor legale.
UCIMR declară că va asigura securitatea datelor cu caracter personal prelucrate și nu le va transfera către părți terțe neautorizate. Cu toate acestea, pentru îndeplinirea obligațiilor ce îi revin, UCIMR va transfera datele către Casa Națională de Pensii și/sau Casele Județene de Pensii de care aparțin membrii. UCIMR declară că nu efectuează transferuri de date în afara SEE. În orice situație care implică divulgarea datelor cu caracter personal către entități terțe (publice și/sau private), Operatorul depune toate diligențel e tehnice și organizatorice în vederea asigurării unei protecții adecvate, pentru protejarea informațiilor cu caracter personal în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor cu caracter personal.

Datele pot fi utilizate și pentru îndeplinirea oricăror obligații legale ce revin Operatorului.

Conform Regulamentului, Solicitantul dispune de următoarele drepturi:
➢ Dreptul de acces la datele personale care îi aparțin și pe care le prelucrează UCIMR și de a solicita o copie a acestora;
➢ Dreptul de a solicita rectificarea sau completarea datelor cu caracter personal inexacte sau incomplete;
➢ Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal prelucrate care îl privesc în măsura permisă de lege;
➢ Dreptul de a obține restricționarea prelucrării, în cazul în care se contestă exactitatea datelor prelucrate sau legitimitatea prelucrării;
➢ Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată (creare de profiluri);
➢ Dreptul de a primi datele într-un format structurat și de a solicita transferul lor;
➢ Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării

Datelor cu Caracter Personal (email anspdcp@dataprotection.ro sau pe adresa București sector 1, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30).

Pentru a vă exercita oricare dintre aceste drepturi, pentru a formula cereri sau reclamații, vă rugăm să ne contactați la adresa Str. Sevastopol, nr 13-17, ap 300 B, sector 1, București sau la adresa de e-mail dpo@ucimr.ro . UCIMR va furniza un răspuns față de solicitările primite privind exercitarea drepturilor garantate de către Regulamentul 2016/679 în termen de o lună de la primirea cererii.
Datele cu caracter personal vor fi prelucrate pe întreaga perioadă a deținerii calității de membru în cadrul UCIMR precum și 20 de ani după această perioadă.
Refuzul furnizării datelor cu caracter personal duce la imposibilitatea rezolvării cererii de aderare, respectiv imposibilitatea înscrierii în cadrul UCIMR, inclusiv beneficierea de toate avantajele de a fi membru UCIMR.

Prezentul Regulament intră în vigoare începând cu data de 01.01.2024.

[1] Dat fiind:

 • resursele financiare limitate ale UCIMR;
 • analiza dosarelor, corespondenţa, telefoanele etc. care necesită sume importante de bani, ce nu pot fi acoperite din sursele provenite din cotizaţiile membrilor;

Pentru acoperirea cheltuielilor mai sus menţionate, se va încasa de la solicitanţi o taxă numită “taxă pentru studierea dosarului”. Cuantumul acesteia se stabilește de către Consiliul Director.