Skip to main content

Nr. IES-1571 / 11.07.2023

ANUNȚ ACHIZIȚIE DIRECTĂ
SERVICII DE CAZARE

 

1. AUTORITATEA CONTRACTANTĂ: ASOCIAȚIA ”Uniunea de Creație Interpretativă a Muzicienilor din România” cu sediul în Bucureşti, str. Sevastopol nr. 13-17, apartament 300 B, sector 1 România, CIF 8286650, reprezentată legal de Gheorghiu Ștefan, tel: 0723 350 176, e-mail: office@ucimr.ro

2. PROCEDURA DE ATRIBUIRE: Achiziție directă, finalizată prin încheierea unui contract de achiziție publică. Achiziția directă se face cu respectarea prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, valoarea achiziției de servicii fiind mai mică decât pragul prevazut la art. 7 alin. (5) din Legea nr.98/2016, respectiv 270.120 lei.

3. SURSĂ DE FINANȚARE: Proiectul „MuziColine”, cod 82, în calitate de Beneficiar, proiect finanțat prin Finanțat din PNRR, Apel PNRR/2022/C11/I5 – 1, contract nr. 28/PNRR/30.03.2023

4. VALOARE TOTALĂ ESTIMATĂ fără TVA, neajustabilă: 35.307,48 lei

5. DESCRIERE SERVICII: Contract de prestări servicii cazare minim 3 stele / margarete în regim single/double în Biertan, Copșa Mare și Richiș, în cadrul proiectului ”MuziColine” pentru un total de 169 de nopți în perioada 20 iulie 2023 – 30 iunie 2024.

6. CRITERIUL UTILIZAT PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI: Cel mai bun raport calitate-preț.

7. OFERTANȚII: Ofertanții trebuie să fie furnizori autorizați, conform legislației în vigoare, pentru prestarea serviciilor în cauză. Ofertanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165 și 167 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice și de art. 14 din OUG nr. 66/2011. Persoanele cu atribuții în evaluarea ofertelor depuse sunt:

  1. Gheorghiu Sebastian – director de proiect
  2. Scarpet-Usturoiu Silvia-Liliana – responsabil financiar

8. PLATĂ: Plata se face pe bază de contract, cu factură, în contul prestatorului.

9. MODALITATEA DE TRANSMITERE A OFERTELOR: Oferta se va transmite în format electronic la adresa de e-mail: office@ucimr.ro, cu mențiunea în titlu: Ofertă servicii MuziColine, ori în format printat, depus personal sau prin poștă, la sediul asociației UCIMR din București, strada Sevastopol nr. 13-17, ap. 300 B, sector 1, cod poștal 010991

11. OFERTELE VOR FI ÎNSOȚITE DE: Certificat de înregistrare fiscal, copie. Furnizorul selectat va depune, în max. 30 de zile calendaristice de la comunicarea rezultatului, următoarele documente:

  • Declarația privind beneficiarul real, completată de către reprezentantul legal al furnizorului, semnată;
  • Certificat constatator emis de ONRC.

12. LIMBA DE ELABORARE A OFERTELOR: Română.

13. DATA ȘI ORA LIMITĂ PENTRU DEPUNERE A OFERTELOR: 17.07.2023, ora 16:00

ASOCIAȚIA ”Uniunea de Creație Interpretativă a Muzicienilor din România”

Director de proiect
Sebastian Gheorghiu